Dret de devolució

El 27 de març es va aprovar la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la
Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU) i altres lleis complementàries. La
llei adopta al dret nacional la Directiva comunitària 2011/83 sobre els drets dels consumidors
 
Dret de devolució
 
Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia (1).
Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar (2) la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori (3).
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
 
Conseqüències de la devolució
 
En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la que se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament utilitzat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari;
 
 
 
Instruccions per al seu emplenament:
en cas d'un contracte de venda: "que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.
 
"Té vostè així mateix l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o
qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web www.hortdecasameva.com. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora a través del nostre correu electrònic ideasgeorgina@gmail.com la recepció de
aquesta devolució.
 
Haurà vostè retornar o lliurar directament els béns o ... L'Hort de casa meva. C/Fontcoberta 6, 3º4ª. 08034 Barcelona, ​​sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini
 
Ens farem càrrec dels costos de devolució dels béns
 
En cas que, en un contracte celebrat fora de l'establiment, els béns, per la seva naturalesa, no puguin retornar normalment per correu i s'hagin lliurat ja al domicili del consumidor i usuari en el moment
de celebrar el contracte: "Recollirem al nostre càrrec dels béns.